Uhlíková stopa / Výpočet uhlíkovej stopy

Certifikát - Ing. Alena Popovičová, PhD Robíme certifikované výpočty uhlíkovej stopy podniku (organizácie) či výrobku (produktu) na základe normy STN EN ISO 14067 a GHG protokolu v zmysle vydaného certifikátu World Resources Institute.

Uhlíková stopa produktu

Uhlíková stopa produktu zahŕňa emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú počas životného cyklu výrobku / produktu - od ťažby surovín potrebných na jeho výrobu, cez spotreby materiálov, surovín a energií až po likvidáciu odpadov, ktoré vznikajú zo samotného produktu. Súčasťou výpočtu uhlíkovej stopy produktu môže byť aj posúdenie životného cyklu výrobku (Life-Cycle Assessment = LCA).

Uhlíková stopa podniku

Uhlíková stopa podniku predstavuje meradlo vplyvu fungovania spoločnosti (organizácie) na životné prostredie. Je nepriamym ukazovateľom spotreby energií, vyrábaných výrobkov a poskytovaných služieb. Stanovuje hodnotu uhlíkovej stopy, ktorá zodpovedá aktivitám alebo produktom firmy.

Uhlíkovú stopu je možné stanoviť tiež na rôznych úrovniach – globálnej, národnej, lokálnej, mestskej či individuálnej.