IPKZ a Emisie

IPKZ

Máme odbornú spôsobilosť na spracovávanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia a jeho zmien pre rôzne charaktery prevádzok. Poskytujeme poradenstvo pri komunikácii s dotknutými orgánmi štátnej správy i verejnosťou. Vypracovávame Východiskové správy, vyhodnocujeme súlad, resp. poukazujeme na nesúlad prevádzok s publikovanými Závermi o BAT pre príslušné odvetvia.

Legislatívne predpisy aktuálne platné pre túto oblasť môžete nájsť na nasledovných linkách:

Emisie / Imisie

Sme špecialisti na emisie a imisie znečisťujúcich látok v ovzduší, vrátane pachových látok. Organizačne zabezpečujeme akreditované aj technologické diskontinuálne merania emisií a funkčné skúšky emisných automatizovaných monitorovacích systémov (AMS_E). Vypracovávame ročné hlásenia NEIS a prevádzkové dokumentácie (Prevádzkové evidencie, Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia - STPPaTOO, Prevádzkové poriadky – pokyny pre obsluhu z hľadiska ochrany ovzdušia, kontrolné listy výduchov a pod.), ako aj žiadosti potrebné pre vydanie záväzných stanovísk a / alebo povolení zdrojoch znečisťovania a ovzdušia a ich zmien, pre všetky kategórie zdrojov a žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisie. Poskytujeme konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia, hľadáme a navrhujeme optimálne opatrenia na znižovanie emisií. Zabezpečujeme technickú podporu a pomoc pri návrhu a realizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako i pri návrhu a realizácii nápravných a preventívnych opatrení.

Legislatívne predpisy aktuálne platné pre túto oblasť môžete nájsť na nasledovných linkách: