Analýza životného cyklu (LCA)

LCA je analytická metóda hodnotenia možných environmentálnych dopadov spojených so životným cyklom určitého výrobku alebo procesu, technológie, či služby.

LCA spravidla berie do úvahy celý životný cyklus produktu, od vyťaženia a získavania surovín vstupujúcich do výroby, cez náklady na zdroje spotrebúvané v technológii, až po distribúciu, používanie samotného produktu a následné zneškodnenie, resp. recykláciu odpadov vznikajúcich po použití hodnoteného produktu.

Posudzovanie životného cyklu je dôležité pri definovaní možností pre zlepšenie stavu životného prostredia, výrobných procesov a zdrojov surovín.