Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

O firme

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné, poradenské a technické služby v oblasti životného prostredia, predovšetkým so zameraním na ochranu ovzdušia – teda emisie, imisie, skleníkové plyny a fluórované skleníkové plyny, už od roku 1998. Tím našich odborníkov má bohaté skúsenosti aj v ostatných zložkách ŽP - vodné a odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny či environmentálne záťaže a Východiskové správy, či posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA).

Máme odbornú spôsobilosť na spracovávanie žiadosti o integrované povolenie pre rôzne druhy prevádzok, vrátane poradenstva pri komunikácii s dotknutými orgánmi i verejnosťou.

Vykonávame environmentálne audity legislatívnej zhody prevádzok s aktuálne platnými predpismi v oblasti ochrany ŽP. Vieme pripraviť prevádzku na certifikáciu v zmysle normy ISO 14 001, radíme pri stanovení uhlíkovej stopy podniku či výrobkov. Organizujeme a zabezpečujeme školenia v rôznych oblastiach ŽP, interné školenia pracovníkov v zmysle schválenej dokumentácie  a pod.  

Sme držiteľom európskej akreditácie v systéme EU ETS na overovania údajov o skleníkových plynoch (ročné údaje o emisiách CO2, aktuálne dosiahnuté úrovne činnosti, resp. jej zmeny, alokácie a validácie monitorovacích plánoch, či metodík monitorovania ročných emisií , atď.)

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečenie priemyselných a poľnohospodárskych aktivít, prípadne riešenie ich problémov, v súlade s ochranou životného prostredia.

Bohaté skúsenosti našich pracovníkov sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality vo všetkých nami vykonávaných činnostiach. Vďaka našej vysokej profesionalite sú naše služby využívajú ako domácimi spoločnosťami, tak i veľkí zahraniční investori.